Logga inMENY

Allmänna villkor

Visumpartner AB (Nedan kallad Bolaget)

Begränsning av Bolagets ansvar

Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för dröjsmål och fel som beror på Bolagets försummelse. Utför inte Bolaget tjänsten i rätt tid eller föreligger fel i utförd tjänst får Kunden, vid Bolagets försummelse, begära avhjälpande, prisavdrag eller hävning. Vid fel i utförd tjänst skall dock Kunden alltid bereda Bolaget möjlighet att inom skälig tid avhjälpa felet innan annan påföljd begärs. Hävning av en beställd tjänst får endast ske om dröjsmålet eller felet är av väsentlig betydelse för Kunden och Bolaget insett eller måst inse detta.

Bolaget svarar inte i något fall för dröjsmål eller fel som beror på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget. Begränsningarna gäller även Force major, (konflikter, naturkatastrofer och krig mm)

Ansvar i övrigt

Bolaget ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för skada på eller förlust av dokument som beror på Bolagets försummelse. Bolaget svarar, för skada på eller förlust av dokument som Kunden anförtrott Bolaget. Med dokument avses pass, visum, exportdokument och annan liknande handling.
Vid angiven skada eller förlust åtar sig Bolaget att ersätta Kundens direkta kostnad för avhjälpande av skadan eller återanskaffning av förlorat dokument med ett maximalt belopp på 3.000 sek.

Bolaget ansvarar inte i något fall för skada på eller förlust av dokument som beror på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget. Bolaget ansvarar inte i något fall för dom prisförändringar som sker på ambassad, konsulat, myndighet, transportör eller annan tredje man.

Indirekt skada

Bolaget svarar inte i något fall för indirekt skada. Med indirekt skada avses förlorad handelsvinst, förlorad inkomst, skada till följd av att tjänsten inte kunnat utnyttjas på avsett sätt, avtalsbrott i andra avtal, skada av ideell natur, och annan liknande skada. Detta gäller även tredje man anlitad eller rekommenderad av Bolaget.

Reklamation

Vill Kunden framställa krav på ansvar mot Bolaget skall han underrätta Bolaget skriftligen om detta senast två (2) veckor efter att Bolaget skulle ha slutfört avtalad tjänst. Sker inte reklamation i rätt tid eller på föreskrivet sätt förlorar Kunden rätten att framställa krav på ansvar mot Bolaget.

Betalning

Om inte annat har avtalats mellan parterna gäller att betalning ska ske i förskott. Önskas möjlighet att betala i efterskott mot faktura kan sådan överenskommelse träffas efter genomförd kreditprövning. I det fall kunden inte fullgjort betalningen senast på förfallodagen har Bolaget rätt till ersättning för betalningspåminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta enligt lag.

Förfarande vid tvist

Tvister angående detta avtal ska, såvida annat inte skriftligen överenskommits mellan Bolaget och Kunden, avgöras vid svensk domstol enligt svensk rätt, med Stockholms tingsrätt som första instans.